About ATBI+M

What is an ATBI?
All Taxa Biodiversity Inventories (ATBI) are intensive community efforts to identify and record all living species that exist within a given area. These kinds of campaigns allow taxonomists specialized on the study of a particular group of organisms to connect with their colleagues to a more general view of the living world.
An ATBI not only compiles lists of species, but also collects information on habitat, distribution, time and date of occurrences of the observed species, as well as abundance and biology. Despite the fact that the European Union aims at a total halt of biodiversity loss by 2010 (www.countdown2010.net), our knowledge on biodiversity is very limited, even in European habitats. Thus, “All Taxa Biodiversity Inventories” are very important for our knowledge about and the protection of Europe’s biodiversity.
The 'European Distributed Institute of Taxonomy' (EDIT) stimulates All Taxa Biodiversity Inventories in the Slovenský raj, Muránska planina and Slovenský kras National Parks to apply the science of Taxonomy to the conservation of biodiversity. Together with the Park’s management boards, EDIT coordinates activities from scientists from over 29 mainly EU-based, scientific institutions that thus cooperate to work together on a 'baseline biodiversity assessment' (www.atbi.eu) of the three parks.
Results of EDIT's ATBIs will be published on this website. For more information on All Taxa Biodiversity Inventories and on EDIT’s activities elsewhere in Europe and the World, please visit www.atbi.eu.

Čo je ATBI?
ATBI- inventarizácia biodiverzity všetkých taxónov (All Taxa Biodiversity Inventory), je organizovaná v rámci 7. pracovného balíka (WP7) Európskeho decentralizovaného taxonomického inštitútu (EDIT, the European Distributed Institute of Taxonomy). Ide o spoločnú snahu v krátkom čase identifikovať a zaznamenať všetky druhy, ktoré žijú v rámci stanoveného územia. Na výskume sa podieľajú taxonómovia špecializovaní na rôzne skupiny organizmov, čo umožní získať komplexný pohľad na biodiverzitu danej lokality.

ATBI nie len zostavuje zoznamy druhov, ale taktiež zhromažďuje informácie o habitate, distribúcii, čase a dátume výskytu pozorovaného druhu, ako aj o jeho abundancii či biológii. Hoci Európska Únia má za cieľ úplne zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010 (www.countdown2010.net), naše vedomosti o biodiverzite aj na európskych habitatoch sú značne obmedzené. A preto ATBI má veľmi dôležitú funkciu pre získanie vedomostí o tom ako chrániť biodiverzitu Európy.
EDIT podporuje inventarizáciu biodiverzity všetkých taxónov v národných parkoch Slovenský raj, Muránska planina a Slovenský kras na účely využitia taxonomických vied pre zachovanie biodiverzity. Spolu so správami parkov, EDIT koordinuje aktivity vedcov z viac ako 27 vedeckých inštitúcii, hlavne z EU, ktoré týmto spolupracujú na základnom vyhodnotení biodiverzity týchto parkov.
Výsledky ATBI v rámci EDITu sa budú publikovať na tejto web stránke. Pre ďalšie informácie o ATBI, alebo o aktivitách EDITu inde v Európe ako aj vo svete môžete navštíviť www.atbi.eu.

Alpi Marittime